ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP06
ชื่อโครงการ English Day Camp at Legend Siam Pattaya G.2
ระยะเวลาโครงการ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ณัฐกริษฐา โกพิมาย(ประธาน)
อ.นฤมล เสงี่ยม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าบัตรเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนจำนวน 172 คน คนละ 250 บาท (43,000)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่ารถบัส 4 คัน คันละ 9000 บาท (36,000)
   2. ค่าอาหารว่างนักเรียนจำนวน 172 คน คนละ 50 บาท (8,600)
   3. ค่าอาหารกลางวันครู จำนวน 12 คน คนละ 60 บาท (720)
   4. ค่าอาหารว่างครู จำนวน 12 คน คนละ 50 บาท (600)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (4,080)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
ขอนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
หนังสือยืนยันการเข้าชม
แบบประเมิน
ใบกิจกรรม
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง