ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Mr. Nathan David Sloane

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.๑๐ โครงการ International Day รองประธาน 14 ก.พ. 2567 ถึง 14 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น