ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรสุดา ชูพันธ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.46 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 15 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 59,800 47,224 79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.04 โครงการ Day Camp ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประธาน 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 40,950 40,950 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น