ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.31 จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 16 พ.ย. 2566 ถึง 1 ธ.ค. 2566 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.30 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 2,000 2,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กศ01 โครงการ Art Market Satit Festival "เสพศิลป์ ฟินอาร์ต กินเพลิน แแดนดินถิ่นบางแสน" ประธาน 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 24,000 24,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.22 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 15 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 119,860 119,860 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.34 สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ประธาน 16 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 50,000 50,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.09 โครงการจิตอาสาวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 กรรมการ 16 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม