ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.46
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์(ประธาน)
นางสาวทรงศรี สารภูษิต
นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
นายเกรียงไกร วิลามาศ
นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ๑. กิจกรรมสวดมนต์ และนิทานคุณธรรม ( เทอม 2 เดือนพ.ย. - ธ.ค. 66 และ ม.ค. -ก.พ. 67) ๑. ค่าหนังสือประกอบกิจกรรม เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ๒. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (4,000)
   2. ๒. กิจกรรมเส้นทางธรรม ๒.๑ ครั้งที่ ๑ ๑. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท ๒. ค่าป้ายไวนิล เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ๓. ค่าอาหารถวายพระ เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ๒.๒ ครั้งที่ ๒ ๑. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารถวายพระ เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท (8,000)
   3. ๓. กิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (เทอม 2/2566) ๑. ค่าแผ่นสติ๊กเกอร์รณรงค์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ๒. ค่าป้ายไวนิล เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ๓. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๔. ค่าของรางวัล เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (14,000)
   4. ๔. กิจกรรมห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ ๔.๑ ครั้งที่ ๑ เดือน ธ.ค. 66 และ เดือน ม.ค. - ก.พ. 67 ๑. ค่าไม้กวาด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าถังน้ำ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ๓. ค่าผ้าเช็ดโต๊ะ เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท ๔. ค่าแปรงลบกระดาน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ๕. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท ๖. ค่าของรางวัล เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๗. แผ่นเคลือบพลาสติก เป็นเง (33,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อกลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4 : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (นักเรียน) หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกความมีระเบียบวินัย รวมถึงมี ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. ๒. เพื่อสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดีในการรักษาความสะอาดให้แก่นักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ