ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์มนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กด.01 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประธาน 29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566 295,800 295,401 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น