ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP15
ชื่อโครงการ IEP Reading Enhancement
ระยะเวลาโครงการ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาวสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล(ประธาน)
นางสาวเจนีวา ชัยภักดี(รองประธาน)
Ms.Kelly Leigh Scannell(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าชุดหนังสือสำหรับสุดยอดนักอ่าน (15,090)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (25,000)
   3. ค่าจ้างเหมาละครนิทานเพลงจากทีมละครเพลงนิทานแต้มฝัน (13,910)
   4. ค่าเช่าชุดสำหรับพิธีกร (3,000)
   5. ค่าป้ายโครงการ (3,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนอาจารย์และบุคลากรเห็นความสำคัญของการอ่านและรู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. เพื่อให้นักเรียนอาจารย์และบุคลากร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. เพื่อให้นักเรียนอาจารย์และบุคลากรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับการร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ โครงการ IEP Reading Enhancement.pdf
หนังสือคำสั่ง.pdf
ใบงานนักเรียนระดับประถมศึกษา.pdf
ใบงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.pdf
ใบลงทะเบียนนักเรียนระดับประถมศึกษา.pdf
ใบลงทะเบียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.pdf
ภาพกิจกรรมช่วงเช้า.pdf
ภาพกิจกรรมช่วงบ่าย.pdf
Evaluation.pdf
Evaluation summary.pdf