ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.19
ชื่อโครงการ สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (17,700)
   2. 2. ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม (20,000)
   3. 3. ค่าป้ายโครงการ (ป้ายไวนิล) (1,000)
   4. 4. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (9,000)
   5. 5. ค่าอาหารเช้า จำนวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท (3,500)
   6. 6. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท (3,500)
   7. 7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน ๆ ละ 30 บาท (4,200)
   8. 8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (1,000)
   9. 9. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง (100)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจของโรงเรียน ที่ได้รับปัจจัยต่างๆ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. ความสำเร็จในการสบทบทุน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่ง