ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : English Camp G.6
รหัสโครงการ JIP13
ชื่อโครงการ English Camp G.6
ระยะเวลาโครงการ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr.Chirstopher Kelbie(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พักสำหรับอาจารย์ (๑๘ คน x ๗๕๐ บาท) (13,500)
   2. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน (๑๓๐ คน x ๗๕๐บาท) (97,500)
   3. ค่าบัตรกิจกรรมของอาจารย์ (๑๘ คน x ๑๐๐ บาท) (1,800)
   4. ค่าบัตรเข้าชมของนักเรียน (130 x 100บาท) (13,000)
   5. ค่าเสื้อสำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม (18 x 400 บาท) (7,200)
   6. ค่าเสื้อสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (130 x 150 บาท) (19,500)
   7. ค่าเช่ารถบัส (๓ คัน x ๙,๐๐๐ บาท x ๒ วัน) (54,000)
   8. ค่าสายคล้องคอบัตรสำหรับนักเรียน (130คน x 25 บาท) (3,250)
   9. ค่าสายคล้องคอบัตรสำหรับอาจารย์ (18 x 25 บาท) (450)
   10. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน ๓ มื้อ ๆ ละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๑๓๐ คน (117,000)
   11. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ ๓ มื้อ ๆ ละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๑๘ คน (16,200)
   12. ค่าน้ำมันรถตู้ (1,000)
   13. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ (200)
   14. ค่าทางด่วน (100)
   15. ค่าจัดทำหนังสือประกอบกิจกรรม (๑๔๘* ๒๐๐) (29,600)
   16. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (45,000)
   17. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ ๑ มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๑๘ คน (1,440)
   18. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน ๑ มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๑๓๐ คน (10,400)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 93.19
2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 93.19
3. นักเรียนฝึกกระบวนการคิดการทำงานและการแก้ปัญหาเป็นทีม และความมั่นใจในตัวเองผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ หน่วยนับ : จำนวนนักเรียน ค่าเป้าหมาย : 130 ผลการประเมิน : 130
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
คะแนนการทำกิจกรรม
รูปกิจกรรม
ใบลงทะเบียน