ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP08
ชื่อโครงการ Democratic Value Enhancement Project
ระยะเวลาโครงการ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประวีณ สุทธิสง่า(ประธาน)
Mr. Le Anh Tu(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ในการประชาสัมพันธ์ และจัดการเลือกตั้ง (2,350)
   2. ค่าป้ายจัดกิจกรรม (650)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เลือกผู้นำตัวแทนนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 86.78
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบวิธีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 86.78
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้งจากประสบการณ์จริง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 86.78
เอกสารแนบ โครงการ