ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายมงคล พลเยี่ยม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP 14 Field Trips P.5: Art in Paradise ประธาน 14 ธ.ค. 2566 ถึง 14 ธ.ค. 2566 16,400 16,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.24 Survival Skills Camp ประธาน 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 153,245 153,222 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.19 Overseas Field Trip P.6 ประธาน 9 มี.ค. 2567 ถึง 13 มี.ค. 2567 505,600 505,600 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.39 Suntornpoo ประธาน 26 มิ.ย. 2567 ถึง 26 มิ.ย. 2567 15,000 15,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น