ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรจันทร์ สั่งการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว.01 การจัดทำและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธาน 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 25,000 24,899 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 03 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ รองประธาน 13 มี.ค. 2567 ถึง 15 มี.ค. 2567 1,060,450 983,858 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห09 English for the Workplace ประธาน 30 เม.ย. 2567 ถึง 2 พ.ค. 2567 10,000 8,088 81 ตั้งโครงการ/กิจกรรม