ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP15
ชื่อโครงการ Valentine's Day Week
ระยะเวลาโครงการ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ Mrs.Suriyaporn Towanasoot and Miss Hailey Voce(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าของรางวัล (15,000)
   2. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 822 ผลการประเมิน : 822
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง