ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางธิมาพร ปล่องทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.11 โครงการวันแห่งความสำเร็จระดับปฐมวัย รองประธาน 29 ก.พ. 2567 ถึง 1 มี.ค. 2567 25,740 25,640 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น