ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กศ01
ชื่อโครงการ โครงการ Art Market Satit Festival "เสพศิลป์ ฟินอาร์ต กินเพลิน แแดนดินถิ่นบางแสน"
ระยะเวลาโครงการ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่าเครื่องเสียง (5,000)
   2. ค่าจัดทำเอกสาร (600)
   3. ค่ากระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A2 จำนวน ๑๐๐ แผ่น (2,400)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (2,000)
   5. ค่าเช่าชุดการแสดง ๑๐ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท (5,000)
   6. ค่าจ้างเหมาทำแท่นวางผลงานศิลปะ ๑๐ แท่นๆ ล่ะ ๙๐๐ บาท (9,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมแนวคิดการสร้างสรรค์เชิงออกแบบให้กับนักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และรู้คุณค่าต่อผลงานศิลปะ หน่วยนับ : จำนวนร้าน ค่าเป้าหมาย : 20 ผลการประเมิน : 20
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการใช้ความคิด อารมณ์ และความรู้สึก มาแสดงออกเป็นผลงานศิลปะ หน่วยนับ : ชิ้นงาน ค่าเป้าหมาย : 20 ผลการประเมิน : 38
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตจากการคิดและการลงมือทำ หน่วยนับ : จำนวนร้าน ค่าเป้าหมาย : 20 ผลการประเมิน : 20
เอกสารแนบ