ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายอภิชาติ คามีศักดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP 04 English Day Camp - at Legend Siam Grade 6 ประธาน 22 พ.ย. 2566 ถึง 22 พ.ย. 2566 91,500 91,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น