ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.04
ชื่อโครงการ โครงการ Day Camp ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระยะเวลาโครงการ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรสุดา ชูพันธ์(ประธาน)
นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (273 คน x 50 บาท) (13,650)
   2. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ (13 คน x 50 บาท) (650)
   3. ค่าอาหารกลางวันนิสิต (2 คน x 50 บาท) (100)
   4. ค่าอาหารว่างนักเรียน (2 มื้อ x 30 บาท x 273 คน) (16,380)
   5. ค่าอาหารว่างอาจารย์ (2 มื้อ x 30 บาท x 13 คน) (780)
   6. ค่าอาหารว่างนิสิต (2 มื้อ x 30 บาท x 2 คน) (120)
   7. ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนักเรียน (273 คน x 20 บาท) (5,460)
   8. ค่าวัสดุุอุปกรณ์ (3,810)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
3. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม/ลูกเสือ/บพ./รด./แนะแนวและกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม/ลูกเสือ/บพ./รด./แนะแนวและกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาพถ่ายกิจกรรม
ใบลงทะเบียนอาจารย์ นักเรียน
สำเนาโครงการที่อนุมัติแล้ว
กำหนดการ