ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP02
ชื่อโครงการ We Volunteer
ระยะเวลาโครงการ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประวีณ สุทธิสง่า(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าป้ายโครงการ (650)
   2. ค่าอาหารและอาหารว่าของผู้เข้าร่วมโครงการ (7,600)
   3. ค่าน้ำมันรถบัสโรงเรียน (2,000)
   4. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (150)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ในการจัดกิจกรรม (9,600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักการให้ การเสียสละ และการแบ่งปัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 99.33
2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือสังคม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 99.33
3. เพื่อให้นักเรียนมีการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำในการช่วยเหลือสังคม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 99.33
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง