ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP 04
ชื่อโครงการ English Day Camp - at Legend Siam Grade 6
ระยะเวลาโครงการ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา เถาทอง(ประธาน)
นายอภิชาติ คามีศักดิ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าบัตรเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน (41,500)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่ารถ (36,000)
   2. ค่าอาหารกลางวันครู (660)
   3. ค่าอาหารว่างนักเรียนช่วงเช้า (3,320)
   4. ค่าอาหารว่างครูช่วงเช้า (220)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1,280)
   6. ค่าอาหารว่างนักเรียนช่วงบ่าย (3,320)
   7. ค่าอาหารว่างครูช่วงบ่าย (220)
   8. ค่าสมุดกิจกรรม (4,980)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ English Day Camp - at Legend Siam Grade 6 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ใบลงทะเบียนนักเรียนชั้น ป.6.pdf
สมุดกิจกรรม.pdf
คำสั่ง.pdf