ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.07
ชื่อโครงการ บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าดอกไม้ถวายพระและโต๊ะหมู่บูชาในพิธีสงฆ์ (600)
   2. ค่าชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 300 บาท (2,700)
   3. ค่าผ้าสบงโทเร จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 2๐๐ บาท (1,800)
   4. ค่าอาหารปิ่นโตพระสงฆ์ 9 ชุด ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   5. ค่าปัจจัยถวายพระ 9 รูป ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   6. ค่าเลี้ยงรับรองพระภิกษุ จำนวน 9 รูป ๆ ละ 100 บาท (900)
   7. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนในช่วงพิธีการตอนเช้า (1,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ