ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP02
ชื่อโครงการ THE BIG MATHS SUPP QUIZ 2023
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริญญา ผสมทรัพย์(ประธาน)
Mr.James David Peter Howard Orrrell(ประธาน)
นางสุริยาพร โตวรรณสูตร(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าของรางวัล (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใได้ช้ความรู้การตอบคำถามคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 413 ผลการประเมิน : 413
เอกสารแนบ คำสั่ง
หน้าอนุมัติโครงการ