ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
งล03 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นม.๒-๓ ประธาน 2 ก.พ. 2567 ถึง 3 ก.พ. 2567 277,400 277,301 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น