ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.34
ชื่อโครงการ IEP Sport Competition
ระยะเวลาโครงการ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประวีณ สุทธิสง่า(ประธาน)
Mr.Le Anh Tu(รองประธาน)
Mr.Evgenii Ibaldinov(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุจัดกิจกรรม (16,000)
   2. เงินรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันวอลเล่ย์บอล (2,000)
   3. เงินรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอล (1,000)
   4. เงินรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันแชร์บอล (1,000)
   5. เงินรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันหมากฮอสบุคคล (400)
   6. เงินรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันหมากฮอสทีม (1,000)
   7. ของรางวัลระดับประถมศึกษาที่ 1-3 ชนะเลิศการแข่งขัน (1,800)
   8. ของรางวัลระดับประถมศึกษาที่ 4-6 ชนะเลิศการแข่งขัน (1,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน :
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงาน เป็นทีม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน :
3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน :
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน :
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง