ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวคณิตา จูตะเสน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.28 Satit Street Basketball ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 24 ธ.ค. 2566 10,000 9,757 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.08 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 4 ธ.ค. 2566 ถึง 4 ธ.ค. 2566 15,000 14,949 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2000011654 โครงการแนะให้แนว ประธาน 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น