ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ต้นแบบหลักสูตรแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำความคิด ผลิตนวัตกรรม นำสู่สากล
พันธกิจ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรเเละการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร เเละส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
เป้าประสงค์ พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
มุมมองกลยุทธ์ มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
IEP02 We Volunteer - นายประวีณ สุทธิสง่า 20 พ.ย. 2566 ถึง 1 ธ.ค. 2566 20,000 13,689 68.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.31 จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 16 พ.ย. 2566 ถึง 1 ธ.ค. 2566 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.09 เลือกตั้งประธานนักเรียน - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 18 ธ.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 30,000 28,000 93.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.19 สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2566 - นายธราพงษ์ การกระโทก 26 ธ.ค. 2566 ถึง 26 ธ.ค. 2566 60,000 59,586 99.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.12 เตรียมการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" - นางพจนีย์ มาสุข 4 พ.ย. 2566 ถึง 10 พ.ย. 2566 3,397,200 3,210,225 94.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.41 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 8 ธ.ค. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 30,000 29,923 99.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท02 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นายณรงค์ สังฆะบุตร
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางธวัลกร สกุลใจแก้ว
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางอรวรรณ รักนาย
8 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 7,000 7,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช 08 โครงการจิตอาสาวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
1 พ.ย. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM05 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 7 ม.ค. 2567 ถึง 8 ม.ค. 2567 400,000 399,984 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.02 Social Agenda - นายสุทัศน์ คำเอี่ยมเอก
- นายศุภชัย สมนวล
- นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นายฉลอง แสนโคก
- นางสาวณัฏฐนันท์ เอี่ยมวิจารณ์
- นางทิพยาภา มานะสม
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายปราโมทย์ อาจวิชัย
- นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
- นายศักดิ์ดา ทองโสภณ
- นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
- นางสาวอธิพร มากพูน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
15 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 3,000 2,974 99.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กว.01 การจัดทำและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 25,000 24,899 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM 01 ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 22 พ.ย. 2566 ถึง 22 พ.ย. 2566 175,000 174,960 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.12 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ประถมศึกษา - นายเกรียงไกร วิลามาศ 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.24 Survival Skills Camp - นายมงคล พลเยี่ยม 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 153,245 153,222 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.20 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ก.พ. 2567 320,000 314,000 98.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.22 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 15 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 119,860 119,860 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP10 Integrated Secondary Field Trip - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- Mr. Ting Fong Tsai
- นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์
- ดร. มนัส จอมปรุ
- Ms.Mamiko Chunnawong
- นายเสกสัน จันทร์สม
- Ms.Marites Careon
31 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 487,575 424,741 87.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.04 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์ 5 ม.ค. 2567 ถึง 5 ม.ค. 2567 6,850 6,850 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.04 โครงการ Day Camp ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 - นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 40,950 40,950 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.02 Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 - นางสาวสุวิชญา ทองทรัพย์ 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 36,450 36,450 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งล03 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นม.๒-๓ - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 2 ก.พ. 2567 ถึง 3 ก.พ. 2567 277,400 277,301 99.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.34 สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 16 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกจ.08 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา
- นางวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
- นางสาวณัฐิดา ทองดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกจ.08 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา
- นางวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
- นางสาวณัฐิดา ทองดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.25 ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 - นางพจนีย์ มาสุข 18 ก.พ. 2567 ถึง 19 ก.พ. 2567 635,140 629,040 99.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.23 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 24 ก.พ. 2567 ถึง 25 ก.พ. 2567 394,980 380,100 96.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.04 โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรีกับงานอาชีพ - นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล นางสาวกอบกุล ใจกว้าง ว่าที่ร้อยตรีกิตตภัฎ วงค์กระโซ่ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ นางพรทิพย์ นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์ 19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ. 01 พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.09 โครงการจิตอาสาวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 - ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
- นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารตาม
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
16 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝกร.25 สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 18 มี.ค. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567 28,760 28,760 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ๐๓ โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 24,900 24,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท03 โครงการภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวศศิณัฎฐ์ ขุมทรัพย์ดี 24 ม.ค. 2567 ถึง 24 ม.ค. 2567 3,650 3,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ.04 กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566 - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน 23 ก.พ. 2567 ถึง 23 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ ๐๒ โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางเบญจมาศ โต่นวุธ
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 47,300 46,906 99.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM.08 โครงการปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร - ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- ดร.พาวา พงษ์พันธ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสาวอธิพร มากพูน
- นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์
- ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
- นางสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
31 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 120,000 100,000 83.33 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปฐ01 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
8 ม.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 29,000 28,980 99.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งล.05 โครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1 - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 37,000 25,160 68.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.42 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 200,000 20,000 10.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.13 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน มัธยมศึกษา - นางสาวสุรตา หวานสนิท 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.02 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - อริสรา ขันติโชติบริบูรณ์ 1 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 40,040 52,050 130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.14 ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 4 พ.ค. 2567 ถึง 6 พ.ค. 2567 276,650 265,280 95.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.๐๖ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา - นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝกร.25 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากิจกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 - ผศ.ดร.ณัฐวรรณ เฉลิมวรรณ 31 พ.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค. 2567 9,100 9,100 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ 17 โครงการวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย - นางพรพราว ทองจรูญ
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
27 มิ.ย. 2567 ถึง 27 มิ.ย. 2567 3,000 3,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กท.10 วันสุนทรภู่ ระดับประถมศึกษา - นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
24 มิ.ย. 2567 ถึง 28 มิ.ย. 2567 10,000 10,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม