ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ ดร. มนัส จอมปรุ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP10 Integrated Secondary Field Trip กรรมการ 31 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 487,575 424,741 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.25 IEP Art Exhibition ประธาน 26 ม.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค. 2567 50,000 31,390 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.28 Kunming Nihao ประธาน 16 ก.พ. 2567 ถึง 4 เม.ย. 2567 215,820 209,940 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.29 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ภาคเรียน ประธาน 14 มี.ค. 2567 ถึง 9 พ.ค. 2567 115,545 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม