ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.14
ชื่อโครงการ ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
ระยะเวลาโครงการ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลักษณ์มงคล ถาวรณา(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน จำนวน ๗๒ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท (36,000)
   2. ค่าที่พักสำหรับอาจารย์ จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท (7,500)
   3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน ๗๒ คน ๆ ละ ๒ มื้อ (36,000)
   4. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๒ มื้อ (7,500)
   5. ค่าใช้สถานที่สำหรับนักเรียน ๗๒ คน จำนวน ๒ วัน (8,640)
   6. ค่าใช้สถานที่สำหรับอาจารย์ จำนวน ๑๕ คน (2,250)
   7. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน ๗๒ คน ๆ ละ ๔ มื้อ (23,040)
   8. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๔ มื้อ (4,800)
   9. ค่าอาหารเช้าสำหรับนักเรียน (วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๗) (7,200)
   10. ค่าอาหารเช้าสำหรับอาจารย์ (วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๗) (1,500)
   11. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน ๗๒ คน ๆ ละ ๕ มื้อ (14,400)
   12. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๕ มื้อ (3,000)
   13. ค่ากิจกรรมล่องแก่ง จำนวน ๘๗ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท (17,400)
   14. ค่าเข็มสัญลักษณ์กรรมการนักเรียน จำนวน 6๐ อัน (12,000)
   15. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ ๑ คัน (๓ วัน) (30,000)
   16. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (7,000)
   17. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง (300)
   18. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถในวันหยุด ๒ คน (2,520)
   19. ค่าเสื้อทำกิจกรรม จำนวน ๘๗ ตัว ๆ ละ ๓๐๐ บาท (26,100)
   20. ค่าของไหว้เจ้าที่ ๑ ชุด (1,500)
   21. ค่าผ้าพันคอ จำนวน 6๐ ผืน ๆ ละ ๑๐๐ บาท (6,000)
   22. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (22,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการค่ายผู้นำนักเรียน 67-ฉบับอนุมัติ.pdf
คำสั่ง