ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ อ.นฤมล เสงี่ยม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP06 English Day Camp at Legend Siam Pattaya G.2 ประธาน 29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566 93,000 93,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น