ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : Annual Art Exhibition of JIP grade 1-6
รหัสโครงการ JIP12
ชื่อโครงการ Annual Art Exhibition of JIP grade 1-6
ระยะเวลาโครงการ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ Miss Aonuma Suenark(ประธาน)
Mr.Tapan Kr.Adhya(ประธาน)
Miss Jareewan Chaiareeleard(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ (2,160)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (21,340)
   3. ค่าของรางวัลสำหรับกิจกรรมสันทนาการ (5,000)
   4. ค่าป้ายไวนิล (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. การนำเสนอขั้นตอนการสร้างผลงานศิลปะของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. ผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
ใบลงทะเบียน
ผลงานนักเรียน