ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ อภิญญา ชัยกุล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กต01 Christmas Greeting Card Contest ประธาน 20 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 7,000 7,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น