ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กด.01
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระยะเวลาโครงการ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์มนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 9 คัน คันละ 12,000 บาท ต่อวัน (108,000)
   2. ค่าอาหารเช้า-กลางวันสำหรับนักเรียน 348 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 100 บาท (69,600)
   3. ค่าอาหารเช้า-กลางวันสำหรับอาจารย์ 20 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 100 บาท (4,000)
   4. ค่าอาหารว่างเช้า-บ่ายสำหรับนักเรียน 348 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 50 บาท (34,800)
   5. ค่าอาหารว่างเช้า-บ่ายสำหรับอาจารย์ 20 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 50 บาท (2,000)
   6. ค่าของที่ระลึกให้พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (5,000)
   7. ค่าคู่มือทัศนศึกษา สำหรับนักเรียน 348 คน ราคาเล่มละ 190 บาท (66,120)
   8. ค่าอาหารว่างประชุมเตรียมงาน 20 คนๆละ 30 บาท (600)
   9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (5,680)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 99.14
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4.01
เอกสารแนบ บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
คำสั่งแต่งตั้ง
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
คู่มือทัศนศึกษา
สรุปแบบประเมินโครงการทัศนศึกษา ม.4