ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กท.๐๖
ชื่อโครงการ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง 9 เมษายน พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน(ประธาน)
นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(กรรมการ)
นางสาวกอบกุล ใจกว้าง(กรรมการ)
นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย(กรรมการ)
นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์(กรรมการ)
นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์(กรรมการ)
นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี(กรรมการ)
นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์(กรรมการ)
นางสาวสุรตา หวานสนิท(กรรมการ)
นางชลธิชา ภูริปาณิก(กรรมการ)
นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์(กรรมการ)
นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา(กรรมการ)
นายเกรียงไกร วิลามาศ(กรรมการ)
นางสาวสุภิญญา เถาทอง(กรรมการ)
นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. 1. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ จำนวน 5 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท (150) 2. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,000 บาท (2,000) 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1,000) 4. ค่าของรางวัลร่วมกิจกรรม (650) 2. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 40 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท (1,200) (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
3. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. 3. จำนวนใบงานของนักเรียนที่เข้าร่วม หน่วยนับ : ใบงาน ค่าเป้าหมาย : 40 ผลการประเมิน : 40
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ
ใบลงทะเบียน นักเรียน ครู วิทยากร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เอกสารเชิญวิทยากร
ใบสำคัญการรับเงินวิทยากร
ภาพกิจกรรม