ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายเกรียงไกร วิลามาศ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.46 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 15 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 59,800 47,224 79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท02 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น กรรมการ 8 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 7,000 7,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.12 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ประถมศึกษา ประธาน 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.๐๖ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ 9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กท.10 วันสุนทรภู่ ระดับประถมศึกษา รองประธาน 24 มิ.ย. 2567 ถึง 28 มิ.ย. 2567 10,000 10,000 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม