ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ผปฐ06 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ระดับปฐมวัย รองประธาน 30 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 98,950 88,900 90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ18 โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู ประธาน 1 ก.ค. 2567 ถึง 16 ก.ย. 2567 3,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม