ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ รายชื่อตามคำสั่ง623/2566

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช02 ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 12 ต.ค. 2566 ถึง 20 พ.ย. 2566 2,000 1,336 67 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช03 ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับผู้ปกครองนักเรียน ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 20 ต.ค. 2566 ถึง 27 ต.ค. 2566 30,000 30,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น