ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.12
ชื่อโครงการ เตรียมการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"
ระยะเวลาโครงการ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพจนีย์ มาสุข(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าชุดกีฬานักกีฬาแต่ละประเภท จำนวน 363 คนๆละ 800 บาท (290,400)
   2. ค่าชุดวอร์มนักกีฬา จำนวน 357 คนๆละ 1,000 บาท (357,000)
   3. ค่าเสื้อแจ็คเก็ตกรรมการและผุ้ฝึกสอน จำนวน 110 คนๆละ 900 บาท (99,000)
   4. ค่าเสื้อโปโลผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการ จำนวน 120 คนๆละ 350บาท (42,000)
   5. ค่าน้ำเลี้ยงนักกีฬาขณะฝึักซ้อมเหมาจ่ายตอลดโครงการ จำนวน 357 คนๆละ 100 บาท (35,700)
   6. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการ จำนวน 110 คน วันละ 200 บาท (220,000)
   7. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาจำนวน 357 คน วันละ 120 บาท (428,400)
   8. ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนในการซ้อมกีฬาแต่ละประเภท จำนวน 5 ครั้งๆละ 200 บาท (62,000)
   9. ค่าเงินสมทบการจัดการแข่งขันสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 (108,000)
   10. ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ (32,000)
   11. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (450,000)
   12. ค่าเช่ารถโดยสารรับส่งนักกีฬาไปกลับ ที่พักและสนามแข่งขัน (60,000)
   13. ค่าจ้างเหมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ (5,250)
   14. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมผ่านทาง และค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (65,000)
   15. ค่าที่พักสำหรับนักกีฬาจำนวน 270 คนๆละ 50 บาท 9 วัน (121,500)
   16. ค่าที่พักสำหรับผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการ จำนวน 100 คนๆละ 100 บาท 9 วัน (90,000)
   17. ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนชุดละ 20 บาท จำนวน 370 ชุด (7,400)
   18. ค่าที่พักผู้บริหาร จนำวน 3 ห้องๆละ 1,500 (40,500)
   19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (12,000)
   20. ค่าธรรมเนียมในการเช่าสนามกอล์ฟ (80,000)
   21. ค่าอาหารว่างประชุม (10,500)
   22. ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน (40,000)
   23. ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจำนวน 22 สถาบัน (66,000)
   24. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการและนักกีฬาจำนวน 467 คนๆละ 30 บาท (98,070)
   25. ค่าของที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคี (65,000)
   26. ค่าเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน (20,000)
   27. ค่าวัสดุอุปกรณ์ของฝ่ายสวัสดิการ (25,000)
   28. ค่าของเยี่ยมนักกีฬาแต่ละประเภทในวันแข่งขัน (88,530)
   29. ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา (200,000)
   30. ค่ายาและเวชภัณฑ์ (53,950)
   31. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเตรียมความพร้อมของที่พักนักกีฬาก่อนการแข่งขันและจัดเก็บที่พักหลังการแข่งขัน (7,000)
   32. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมก่อนการแข่งขัน (117,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.5 : 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
1. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้รับประโยชน์และเห็นคุณค่าจากการแข่งขันกีฬา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนได้รับการอบรมให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
3. นักเรียนมีบุคลิกภาพและมีความประพฤติที่ดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.50 ผลการประเมิน : 4.50
5. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด/นานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 5 ผลการประเมิน : 5
เอกสารแนบ