ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.07 บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 12 ต.ค. 2566 ถึง 12 ต.ค. 2566 15,000 14,505 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.29 ฟุตซอลประถม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 24 พ.ย. 2566 16,000 15,990 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช 08 โครงการจิตอาสาวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 กรรมการ 1 พ.ย. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM05 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธาน 7 ม.ค. 2567 ถึง 8 ม.ค. 2567 400,000 399,984 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.33 ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 11 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 9,820 9,708 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.25 สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 18 มี.ค. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567 28,760 28,760 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM.08 โครงการปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร กรรมการ 31 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 120,000 100,000 83 ตั้งโครงการ/กิจกรรม