ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.25
ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพจนีย์ มาสุข(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าหารเย็นสำหรับนักเรียน จำนวน 325 คน ๆ ละ 200 บาท (65,000)
   2. 2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 325 คน ๆ ละ 80 บาท (26,000)
   3. 1. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน จำนวน 325 คนๆ ละ 50๐ บาท (162,500)
   4. 2. ค่าอาหารเช้าสำหรับนักเรียน จำนวน 325 คนๆ ละ 100 บาท (32,500)
   5. 3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 325 คน ๆ ละ 200 บาท (65,000)
   6. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 325 คน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (19,500)
   7. 5. ค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 25 คน (12,500)
   8. 6. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการโครงการ (2,000)
   9. ค่าหารเย็นสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 25 คน ๆ ละ 200 บาท (วันที่ 18 ก.พ.67) (5,000)
   10. ค่าอาหารเช้าสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 25 คน คนละ 100 บาท (วันที่ 19 ก.พ.67) (2,500)
   11. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 25 คน ๆ ละ 200 บาท (วันที่ 19 ก.พ.67) (5,000)
   12. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 25 คน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (1,500)
   13. ค่ากิจกรรมล่องแก่ง จำนวน 200 คน ๆ ละ 200 บาท (40,000)
   14. ค่ากิจกรรมแอดเวนเจอร์ จำนวน 125 คน ๆ ละ 200 บาท (25,000)
   15. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 2 คัน (5,000)
   16. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 2 คน ๆ ละ 570 บาท (1,140)
   17. 15. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คันๆ ละ ๒0,๐๐๐ บาท (160,000)
   18. ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีปัจฉิมนิเทศ (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจต่อเพื่อน นักเรียน ครู อาจารย์ และสถาบัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการปัจฉิมนิเทศ ม.6-66 ฉบับอนุมัติ_compressed.pdf
117.pdf