ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP11
ชื่อโครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1
ระยะเวลาโครงการ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (32,000)
   2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (10,620)
   3. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ (1,300)
   4. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ (330)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่างนักเรียน (8,850)
   2. ค่าสายคล้องคอ (4,750)
   3. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (3,540)
   4. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ (11,100)
   5. ค่าบัตรเข้าชมนักเรียน (8,850)
   6. ค่าบัตรเข้าชมครู (1,820)
   7. ค่ารถบริการนำชมนักเรียน (1,770)
   8. ค่ารถบริการนำชมครู (390)
   9. ค่าของที่ระลึก (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 177 ผลการประเมิน : 177
2. 2.จำนวนนักเรียนสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมกลุ่ม หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 177 ผลการประเมิน : 177
เอกสารแนบ คำสั่ง
โครงการ