ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ SAM.08
ชื่อโครงการ โครงการปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
ระยะเวลาโครงการ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่(ประธาน)
ดร.พาวา พงษ์พันธ์(รองประธาน)
นางสาวสญามณ รูปต่ำ(กรรมการ)
นางสาวอธิพร มากพูน(กรรมการ)
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์(กรรมการ)
ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม(กรรมการ)
นางสาวิตรี ริบรวมทรัพย์(กรรมการและเลขานุการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่ารถปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน วันละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน (16,000)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ (4,000)
   3. ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ๕๐ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน (100,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรง ที่แตกต่างจากการเรียนภายในห้องเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ การสร้างเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ รวมทั้งสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 2
3. 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น หน่วยนับ : คะแนนเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4
เอกสารแนบ ภาพประกอบโครงการ