ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP19
ชื่อโครงการ English day camp at Nong nooch Garden Pattaya for JIP G.1
ระยะเวลาโครงการ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 ถึง 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าบัตรเข้าชมกิจกรรมสำหรับนักเรียน (39,200)
   2. ค่าบัตาเข้าชมกิจกรรมสำหรับอาจรย์ (2,200)
   3. ค่าาหารสำหรับอาจารย์ (900)
   4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (8,400)
   5. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน (8,400)
   6. ค่าสายคล้องคอ (4,470)
   7. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (4,200)
   8. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ (6,000)
   9. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (27,000)
   10. ค่าเสื้อสำหรับกิจกรรม painting (17,880)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนัเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโดยผใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 140 ผลการประเมิน : 140
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่ง