ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กส.02
ชื่อโครงการ Social Agenda
ระยะเวลาโครงการ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทัศน์ คำเอี่ยมเอก(ประธาน)
นายศุภชัย สมนวล(กรรมการ)
นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์(กรรมการ)
นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน(รองประธาน)
นายฉลอง แสนโคก(กรรมการ)
นางสาวณัฏฐนันท์ เอี่ยมวิจารณ์(กรรมการ)
นางทิพยาภา มานะสม(กรรมการ)
นายธราพงษ์ การกระโทก(กรรมการ)
นายปราโมทย์ อาจวิชัย(กรรมการ)
นางสาวพรสุดา ชูพันธ์(กรรมการ)
นายศักดิ์ดา ทองโสภณ(กรรมการ)
นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี(กรรมการ)
นางสาวอธิพร มากพูน(กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ของรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล (ม.ต้น และม.ปลายระดับละ 2 รางวัล) (2,400)
   2. ค่าถ่ายเอกสาร และพิมพ์เอกสารสี (400)
   3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
3. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ในสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
2. 2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการเป็นผู้นำและการเป็นพลเมืองของโลก ตามเป้าหมายของการศึกษาในปัจจุบัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ