ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP06
ชื่อโครงการ English Day Camp at Children Discovery Museum G.3
ระยะเวลาโครงการ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทัศไนย นิธิประทีป(ประธาน)
นายปริญญา ผสมทรัพย์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัส (24,000)
   2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (10,020)
   3. ค่าอาหารว่างรอบเช้านักเรียน (4,175)
   4. ค่าจัดทำใบกิจกรรมนักเรียน (2,505)
   5. น้ำดื่มแพ๊ค (1,050)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่ารถบัส (24,000)
   2. ค่าอาหารว่างรอบบ่ายนักเรียน (4,175)
   3. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์ (1,200)
   4. ค่าของที่ระลึกวิทยากร (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ขออนุมัติโครงการฯ
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
รายชื่อนักเรียน