ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ งานลูกเสือ/เนตรนารี
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ งล.05
ชื่อโครงการ โครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1
ระยะเวลาโครงการ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์(ประธาน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ๑. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๑๔๘ คน จำนวนเงิน ๑๑,๘๔๐ บาท ๒. ค่าอาหารกลางวันครู ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๑๒ คน จำนวนเงิน ๙๖๐ บาท ๓. ค่าอาหารกลางวันนิสิต ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๕ คน จำนวนเงิน ๔๐๐ บาท ๔. ค่าอาหารว่างนักเรียน ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๑๔๘ คน จำนวนเงิน ๑๔,๘๐๐ บาท ๕. ค่าอาหารว่างครู ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๑๒ คน จำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท ๖. ค่าอาหารว่างนิสิต ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๕ คน จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท ๗. ค่าจัดทำคู่มืออบรมสำหรับนักเรีย (37,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
1. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.๑ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนมีทักษะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4
3. นักเรียนมีทักษะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4
เอกสารแนบ โครงการอนุมัติ
คำสั่งแต่งตั้ง