ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Mr.Evgenii Ibaldinov

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.34 IEP Sport Competition รองประธาน 24 พ.ค. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567 25,000 25,000 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP.38 Anti Drug Day รองประธาน 17 มิ.ย. 2567 ถึง 26 มิ.ย. 2567 10,000 9,990 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น