ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.02
ชื่อโครงการ Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระยะเวลาโครงการ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุวิชญา ทองทรัพย์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหารนักเรียน ๑ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท (๕๐ บาท x ๒๔๓ คน) (12,150)
   2. ค่าอาหารอาจารย์ ๑ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท (๕๐ บาท x ๑๖ คน) (800)
   3. ค่าอาหารว่างนักเรียน ๒ มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท (๖๐ บาท x ๒๔๓ คน) (14,580)
   4. ค่าอาหารว่างอาจารย์ ๒ มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท (๖๐ บาท x ๑๖ คน) (960)
   5. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนักเรียนคนละ ๒๐ บาท (๒๐ บาท x ๒๔๓ คน) (4,860)
   6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (3,100)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
3. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทนและความเสียสละเพื่อส่วนรวม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒาตนเองด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา และความเป็นผู้นำ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการDay Camp ลูกเสือสำรอง
ใบลงทะเบียน
ภาพกิจกรรม
คำสั่ง