ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายประวีณ สุทธิสง่า

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP53 Note-taking and Planning Skill Development กรรมการ 16 พ.ย. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 27,080 27,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP02 We Volunteer ประธาน 20 พ.ย. 2566 ถึง 1 ธ.ค. 2566 20,000 13,689 68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP08 Democratic Value Enhancement Project ประธาน 6 ธ.ค. 2566 ถึง 2 ก.พ. 2567 3,000 2,997 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.34 IEP Sport Competition ประธาน 24 พ.ค. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567 25,000 25,000 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP.38 Anti Drug Day ประธาน 17 มิ.ย. 2567 ถึง 26 มิ.ย. 2567 10,000 9,990 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น