ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.05
ชื่อโครงการ ลอยกระทง
ระยะเวลาโครงการ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรธนา นันตาเขียน(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าป้ายไวนิล (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 96
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้น้ำอย่างถูกวิธีและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 98
เอกสารแนบ อนุมัติโครงการลอยกระทง