ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ งานผู้บำเพ็ญประโยชน์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ งบ. 01
ชื่อโครงการ พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระยะเวลาโครงการ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์(ประธาน)
นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน(กรรมการ)
นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย(กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู(กรรมการ)
นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ(กรรมการ)
นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์(กรรมการ)
นางพรทิพย์ แสงบุตร(กรรมการ)
นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์(กรรมการ)
นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์(กรรมการ)
นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์(กรรมการ)
นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง(กรรมการ)
นางสาวสญามณ รูปต่ำ(กรรมการ)
นางสุธาสินี จันทรเฉิด(กรรมการ)
นางปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เข็มปฏิญาณตน (3,185)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ (1,815)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.5 : 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
1. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความยึดมั่น ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. เพื่อให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ประดับเข็มเพื่อเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยสมบูรณ์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเกิดความภภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ใบลงทะเบียนนักเรียน
ใบลงทะเบียนอาจารย์
รูปถ่ายโครงการปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์.docx
ข้อเสนอโครงการ
อนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการ
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการพิธีปฏิญาณตน.docx
สรุปประเมินโครงการพิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม. 1 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 - การ