ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายปริญญา ผสมทรัพย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP02 THE BIG MATHS SUPP QUIZ 2023 ประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 5,000 4,980 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP06 English Day Camp at Children Discovery Museum G.3 ประธาน 6 ธ.ค. 2566 ถึง 6 ธ.ค. 2566 76,125 76,125 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น